• همه
  • نمایشگاه ها
  • همایش ها

ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی، برق و آب مسقط – عمان

{{ vc_btn: title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87&style=flat&color=turquoise&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fmahiparandeh.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F07%252F%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587.pdf%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }}{{ vc_btn: title=%D9%81%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A2%D8%A8+%D9%88+%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C&style=flat&color=mulled-wine&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fmahiparandeh.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F07%252F%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A2%25D8%25A8-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B1%25DA%2598%25DB%258C.pdf%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }}{{ vc_btn: title=%D9%81%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A2%D8%A8+%D9%88+%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C&style=flat&color=mulled-wine&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fmahiparandeh.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F07%252F%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25BA%25D8%25B1%25D9%2581%25D9%2587-%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A2%25D8%25A8-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B1%25DA%2598%25DB%258C.pdf%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }} ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین­ المللی انرژی، برق و آب مسقط – عمان ۲۵ لغایت ۲۷ فروردین  ماه ۱۳۹۹  ۱۳ – ۱۵ April 2020 درباره نمایشگاه: اقتصاد رو به رشد عمان، به دلیل پروژه های زیربنایی گسترده ی ناشی از گسترش سریع شهری و صنعتی،

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی توریست درمانی عمان ۱۳۹۸

با افزایش رشد روز افزون سفرهای مردمی به سرتا سر جهان برای ارزانترین و قابل اعتمادترین روش‎های درمانی، بازاریابان و مصرف کنندگان، توریست درمانی را بهترین روش ممکن در این راستا در دنیای امروز می‎دانند.

همایش بین المللی فرصت های تجارت و سرمایه گذاری عمان

به استحضار میرساند؛ نظر به توافقات صورت پذیرفته فیما بین سازمانهای ذی ربط در دو کشور و درخواست‌های مکرر برای تغییر تاریخ همایش بین المللی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری عمان ۲۰۱۷ از سوی علاقمندان به مشارکت در همایش صدرالاشاره، با برنامه‌ریزی به عمل آمده در نظر است همایش فوق در ماه اکتبر ۲۰۱۷(مهر/آبان ماه ۱۳۹۶) تغییر یابد که جزئیات آن متعاقباً به حضور اعلام خواهد گردید.

کنفرانس توسعه بنادرخاورمیانه

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی توسعه بنادر خاورمیانه در کشور عمان (شهر مسقط) در تاریخ ۲۶ و ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد. این کنفرانس در یک رویداد بین المللی می باشد که رشد و توسعه بنادر خاورمیانه بخصوص منطقه خلیج فارس را برای دومین بار برگزار می گردد.